RAKAN ELIT TS25

IAB & IPGM

 • Merancang strategi bagi membimbing sekolah
 • Menyediakan modul latihan
 • Membangunkan insturment untuk memantau keberkesanan amalan TS25
 • Membantu pihak sekolah menyediakan Program Intervensi Transformasi Sekolah (PInTaS)
 • Pelaporan kepada Jawatankuasa TS25 KPM.
 • Perbincangan berterusan dengan Rakan Pendidikan ELIT

JPN

 • Menyelaras TS25 peringkat negeri
 • Memberi sokongan pengurusan dan pentadbiran TS25
 • Mengawal pertukaran PGB di sekolah sepanjang tempoh 3 tahun mengikuti program TS25 dengan mendapat persetujuan daripada KPM
 • Menguruskan latihan kepada PGB/PK baharu bagi sekolah dalam TS25
 • Mewujudkan dan menggerakkan rangkaian TS25
  Menyelaraskan pelan tindakan pembangunan TS25
 • Menyelaras laporan prestasi sekolah TS25
 • Menyelaraskan pemantauan perlaksanaan program dan aktiviti

PPD

 • Memberi bimbingan sokongan dan bantuan kepada sekolah (Cth: dari segi pelaksanaan kurikulum, sumber manusia, kewangan dan lain lain)
 • Membantu perancangan pembangunan guru bersama sama PGB, GPK Pentadbiran dan Rakan ELIT IAB dan IPG.
 • Memantau perkembangan pelaksanaan Pelan Intervensi
 • Transformasi Sekolah (PInTaS) dan prestasi sekolah TS25
 • Merekod dan membincangkan isu-isu pelaksanaan.
 • Memantau kemajuaan, presyasi kewangan, pencapaian sekolah dan kepimpinan sekolah
 • Menyelaras pemantauan pelaksanaan program dan aktiviti
 • Merancang tindakan susulan dan menilai keberkesanan tindakan susulan
 • Menilai keberkesanan dan penambahbaikan berterusan.

SIP+ & SISC+

 • Merancang strategi bagi membimbing sekolah
 • Bimbingan berterusan SIPartner+ kepoda PGB/GPK, SISC+ kepada Ketua Panitia (Middle Leader)
 • Membantu pihak sekolah menyediakan Program Intervensi Transformasi Sekolah (PInTaS)
 • Pelaporan kepada Jawatankuasa TS25 KPM
 • Perbincangan berterusan dengan Rakan Pendidikan ELIT

PGB

 • Merancang Pelan Strategik sekolah jangka pendek dan jangka panjang (3 tahun)
 • Menetapkan matlamat dan hala tuju sekolah mengikut struktur sekolah mengikut struktur TS25
 • Merancang Pembangunan Profesionalisme Berterusan
 • Merancang Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Program
 • Melaksana bimbingan, pemantauan menggunakan Sistem Pengesanan dan Penilaian
 • Melaporkan kepada PPD dalam urusan harian sek0lah ;
  • Perkembangan Pelan Transformasi Sekolah (PInTaS)
  • Status perbelanjaan kewangan sekolah
  • Perkembangan prestasi guru dan staf.

GPK

 • Melaksanakan peningkatan pedagogi guru bersama PGB dan rakan ELIT seperti berikut;
  • Merancang Pembangunan Profesionalisme Berterusan (Latihan) guru.
  • Merancang dan menyelaras Pelan Strategik sekolah jangka pendek dan jangka panjang (3 tahun).
  • Penyelarasan, pelaksanaan, pencerapan dan
  • Pemantauan dan penilaian pelaksanaan program sekolah.
  • Melaksana bimbingan dalam peningkatan pedagogi guru.
  • Melaksana pemantauan pengurusan kurikulum.
  • Membantu penyediaan bahan pelaporan yang berkaian dengan PPD